API chuyển đổi tệp

Một API đơn giản để chuyển đổi tệp từ ứng dụng của bạn: hơn 200 định dạng, tài liệu tuyệt vời, nhóm hỗ trợ

Khóa API cá nhân của bạn
Đăng ký miễn phí để nhận Khóa API

Định giá

Prepaid packages
1000
số phút chuyển đổi
$10
1.00 xu mỗi phút
  • Không giới hạn kích thước tệp
  • Không giới hạn thời gian chuyển đổi tối đa cho mỗi tệp
  • Không giới hạn chuyển đổi đồng thời
  • Cao ưu tiên
  • Không tự động gia hạn

SDKs

Đối với API v2, có sẵn PHP và Bản mô tả chính thức.