Tiếng Việt

Truy cập không giới hạn

Thanh toán hàng tháng
Hóa đơn hàng năm
24 tiếng
$7.99
Không tự động gia hạn
500 MB Kích thước tệp tối đa
Vô hạn Số phút chuyển đổi không giới hạn mỗi ngày
Vô hạn Thời gian chuyển đổi tối đa không giới hạn cho mỗi tệp
Cao Ưu tiên cao
Không quảng cáo
lưu trữ Giới hạn 5 GB
Light
$6.99
hóa đơn hàng tháng
500 MB Kích thước tệp tối đa
Vô hạn Số phút chuyển đổi không giới hạn mỗi ngày
Vô hạn Thời gian chuyển đổi tối đa không giới hạn cho mỗi tệp
Cao Ưu tiên cao
Không quảng cáo
lưu trữ Giới hạn 10 GB
Pro
$11.99
hóa đơn hàng tháng
500 MB Kích thước tệp tối đa
Vô hạn Số phút chuyển đổi không giới hạn mỗi ngày
Vô hạn Thời gian chuyển đổi tối đa không giới hạn cho mỗi tệp
Cao nhất Ưu tiên cao
Không quảng cáo
lưu trữ Giới hạn 20 GB
24 tiếng
$7.99
Không tự động gia hạn
500 MB Kích thước tệp tối đa
Vô hạn Số phút chuyển đổi không giới hạn mỗi ngày
Vô hạn Thời gian chuyển đổi tối đa không giới hạn cho mỗi tệp
Cao Ưu tiên cao
Không quảng cáo
lưu trữ Giới hạn 5 GB
Save 25%
Light
$4.99
thanh toán hàng tháng ở mức $59 năm
500 MB Kích thước tệp tối đa
Vô hạn Số phút chuyển đổi không giới hạn mỗi ngày
Vô hạn Thời gian chuyển đổi tối đa không giới hạn cho mỗi tệp
Cao Ưu tiên cao
Không quảng cáo
lưu trữ Giới hạn 10 GB
Save 30%
Pro
$8.99
thanh toán hàng tháng ở mức $107 năm
500 MB Kích thước tệp tối đa
Vô hạn Số phút chuyển đổi không giới hạn mỗi ngày
Vô hạn Thời gian chuyển đổi tối đa không giới hạn cho mỗi tệp
Cao nhất Ưu tiên cao
Không quảng cáo
lưu trữ Giới hạn 20 GB