Tiếng Việt
Trang chủ   /   Các định dạng của tệp   /   wpg

Định dạng tệp WPG

Phần mở rộng của tệp
.wpg
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
CorelDRaw Graphics Suite X7
Inkscape
Corel WordPerfect X7
Lemkesoft GraphicConverter
Serif PhotoPlus
Lập trình viên
Corel